Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 100% các xã phường của Đà Nẵng

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của UBND Thành phố  vừa ban hành nhằm thực hiện NQ của HĐND TP về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn Đà Nẵng, nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTRSH; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Đối với việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia đình, 100% khu công nghiệp, cơ sở SXKD, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; tỷ lệ CTRSH tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025. Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đặt mục tiêu 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các KDC, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý CTR và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, Q. Liên chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%…

Dự kiến, tổng kinh phí các Dự án đầu tư khoảng 8.546 tỷ đồng, trong đó, ngân sách đầu tư của thành phố 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.

Nguồn : báo công an ĐN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *